Shoqëria Gerta Avrami

Gerta Avrami Person Fizik është një shoqëri me seli në Tiranë, e cila ushtron aktivitetin
e saj në fushën e ofrimin e shërbimeve të auditimit dhe konsulencës

Rritja e Cilësisë së Shërbimeve

Synimi jonë është rritja e cilësisë së shërbimeve të auditimit duke u angazhuar në kryerjen e vazhdueshme të auditimeve të cilësisë së lartë, rritjes profesionale dhe shërbimit ndaj klientëve tanë.

Investimet tona në cilësi

Investimet tona në cilësi, inovacion dhe talent kanë një ndikim thelbësor në mënyrën se si ne i përmbushim përgjegjësitë tona të interesit publik dhe në krijimin e besimit me palët tona të interesit.

Pasqyra të shoqërisë tonë

Ky raport ju siguron një pasqyrë të shoqërisë tonë dhe përcakton praktikat dhe proçeset tona, duke shfaqur angazhimin dhe investimin tonë në cilësinë e auditimit.

E themeluar në Tiranë, në janar të 2015, Gerta Avrami PF është një shoqëri e pavarur, e regjistruar në regjistrin publik të ekspertëve kontabël të autorizuar pranë Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA), më 16.01.2015 me numër license 348.

sherbimet

Shërbimet që ofrojmë

Ne ofrojmë një portofol shërbimesh auditimi dhe konsulence për një bazë të diversifikuar klientësh. Shërbimet tona kryhen në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit, Standartet Kombetare te Kontabilitetit dhe Standardet Ndërkombëtare të Auditimit.

Ne mund t’ju ofrojmë auditim, kontabilitet, konsulencë, përgatitjen, monitorim dhe vlerësim të shoqërive në:

 • Auditim të pasqyrave financiare të shoqërive.
 • Shërbime të tjera të dhënies së sigurisë si zmadhime të kapitalit,
  ndarje, bashkime etj.
 • Drejtim pjesëmarrje dhe mbështetje menaxhimi në punët e auditimit.
 • Këshilla ligjore dhe taksash.
 • Vlersime të specializuara, analiza, plane biznesi, monitorim dhe vlerësim.
 • Projektim dhe ofrim të trajnimeve të auditimit të brendshëm,
  shërbimeve financiare dhe auditimin menaxherial.

Ne mund t’ju ofrojmë auditim, kontabilitet, konsulencë, përgatitjen, monitorim dhe vlerësim të shoqërive në:

 • Auditim të pasqyrave financiare të shoqërive.
 • Shërbime të tjera të dhënies së sigurisë si zmadhime të kapitalit, ndarje, bashkime etj.
 • Drejtim pjesëmarrje dhe mbështetje menaxhimi në punët e auditimit.
 • Këshilla ligjore dhe taksash.
 • Vlersime të specializuara, analiza, plane biznesi, monitorim dhe vlerësim.
 • Projektim dhe ofrim të trajnimeve të auditimit të brendshëm, shërbimeve financiare dhe auditimin menaxherial.
sherbimet

Disa nga firmat NIP të audituara nga
Gerta Avrami PF, gjatë vitit 2020: