Rreth Shoqërisë Gerta Avrami

Gerta Avrami Person Fizik është një shoqëri me seli në Tiranë, e cila ushtron aktivitetin
e saj në fushën e ofrimin e shërbimeve të auditimit dhe konsulencës

Rritja e Cilësisë së Shërbimeve

Synimi jonë është rritja e cilësisë së shërbimeve të auditimit duke u angazhuar në kryerjen e vazhdueshme të auditimeve të cilësisë së lartë, rritjes profesionale dhe shërbimit ndaj klientëve tanë.

Investimet tona në cilësi

Investimet tona në cilësi, inovacion dhe talent kanë një ndikim thelbësor në mënyrën se si ne i përmbushim përgjegjësitë tona të interesit publik dhe në krijimin e besimit me palët tona të interesit.

Pasqyra të shoqërisë tonë

Ky raport ju siguron një pasqyrë të shoqërisë tonë dhe përcakton praktikat dhe proçeset tona, duke shfaqur angazhimin dhe investimin tonë në cilësinë e auditimit.

E themeluar në Tiranë në janar të 2015 Gerta Avrami PF është një shoqëri e pavarur e regjistruar në regjistrin publik të ekspertëve kontabël të autorizuar pranë Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA) më 16.01.2015 me numër license 348.

Struktura ligjore

GERTA AVRAMI PF është shoqëri Person Fizik themeluar në Shqipëri në përputhje me dispozitat e Ligjit nr. 9901 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” datë 4.01.2008.

Kapitali i shoqërisë zotërohet nga Zj. GERTA AVRAMI në masën 100%.

Organet drejtuese dhe manaxhimi

Ne jemi të përkushtuar për të krijuar një kulturë të fortë të përsosmërisë dhe etikës. Partnerët tanë vendosin përkushtimin e tyre në biznes dhe motivojnë stafin për të arritur standardet më të larta të sjelljes dhe performancës.

Shoqëria administrohet nga Zj. GERTA AVRAMI, ortak i vetem shoqërisë si dhe auditues ligjor i regjistruar pranë Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar në Republikën e Shqipërisë.

Informacione financiare

Ndarja e të ardhurave(në mijë lekë) për vitin 2020 për Gerta Avrami PF janë sin ë vijim:

00000

Auditim

00000

Të tjera

00000

Totali

Disa nga firmat NIP të audituara nga
Gerta Avrami PF gjatë vitit 2020: