Informacion

Lista e njësive ekonomike me interes publik, për të cilat kemi lëshuar një opinion të auditimit të pasqyrave financiare, për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2019 (audituar gjate vitit 2020) është dhënë në vijim.

Përkufizimi i një njësie ekonomike me interes publik për këtë qëllim është ai i dhënë sipas ligjit Nr. 10091 datë 5.03.2009 ndryshuar me ligjin nr.10297 date 08.07.2010 Për një ndryshim në ligjin nr. 10091, datë 5.3.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe kontabilistit të miratuar” dhe me ligjin 47/2016 “Per disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 091, datë 5.3.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe kontabilistit të miratuar”, te ndryshuar.

Lista e Njesive

“Njësi ekonomike me interes publik” janë:

 • Të gjitha njësitë ekonomike të listuara në bursë;
 • Bankat dhe degët e bankave të huaja, si dhe subjektet e tjera financiare jobanka, të licencuara nga Banka e Shqipërisë;
 • Shoqëritë e sigurimit dhe të risigurimit, shoqëritë administruese të fondeve të investimeve kolektive, shoqëritë administruese të fondeve të pensionit vullnetar;
 • Shoqëritë e tjera shtetërore ose private, të cilat janë të rëndësishme për interesin e publikut, për shkak të natyrës së biznesit, madhësisë ose numrit të punëmarrësve të tyre, të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave. (shih me poshtë).
lista

Lista e firmave NIP të audituara nga Gerta Avrami Person Fizik gjatë vitit 2020:

 1. Albanian Gas Service Company sha
 2. Dast sha
 3. DBD Oil Albania sha
 4. Delta Pharma – Al shpk
 5. Delta sha
 6. Deutscholor sha
 7. Eroil sha
 8. Kerri shpk
 9. National sha
 10. Rroshi & Co shpk
 11. Standart Oil sha
 12. Superior Klima shpk
 13. Tirana Cash&Carry shpk
 14. Ujesjelles Kanalizime sha Divjake
lista